Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Lista publikacji w latach 2000-2021

2000

Przykłady zastosowań wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej, Sobolewski M., OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2000;

Zastosowanie metod probabilistycznych w analizie kosztów i efektywności, Sobolewski M., OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2000;

Zmiany jakościowe w nauczaniu przedmiotów ilościowych na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Król Mieczysław, Sobolewski M., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, 2000;

2001

Analiza logarytmiczno-liniowa w eksploracji wielowymiarowych tabel kontyngencji, Sobolewski M., AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, 2001

Preferencje zawodowe studentów u progu XXI wieku, Sobolewski M., OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2001;

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, PRz, Rzeszów-Czarna 23-25.05, Sobolewski M., Król Mieczysław, Chudy-Laskowska Katarzyna, 2001;

2002

Modelowanie kosztów i efektywności w farmakoekonomice z wykorzystaniem łańcuchów Markowa, Sobolewski M., AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, 2002;

Klasyfikacja powiatów województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Wierzbińska Maria, Sobolewski M., PRACE NAUKOWE AE WE WROCŁAWIU, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, 2002;

Is Donepezil Cost-Effective in the Treatment of Alzheimer's Disease (AD)?, Sobolewski M., Kuźniar Jerzy, Spławiński Jacek, Summary of Poster Presenatation, Value in Health, vol. 5, number 3, 2002.

2003

Leczenie spironolaktonem zmniejsza koszty choroby: ocena ekonomiczna Verospironu w leczeniu niewydolności serca, Słaby Katarzyna, Spławiński Jacek, Sobolewski M., Kuźniar Jerzy, JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE CARDIOLOGY- PL EDITION, WARSZAWA PUBLISHING, 2003;

Wybrane problemy statystycznej analizy biorównoważności leków, Sobolewski M., OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2003;

2004

Sobolewski M., Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, 2004;

2005

Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Kształtowanie się aktywności ruchowej kobiet w ciąży, Zadarko Emilian, Penar-Zadarko Beata, Zajdel Anna, Sobolewski M., AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU. WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I OCHRONY ZDROWIA, 2005;

Orientacja życiowa a czynniki motywujące do podejmowania kształcenia w zawodzie pielęgniarki w oparciu o badania studentów kierunku pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Marć Małgorzata, Binkowska-Bury Monika, Sobolewski M., PRZEGLĄD MEDYCZNY, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2005;

2006

Narażenie pielęgniarek na agresję w miejscu pracy, Jankowiak Barbara, Kowalczuk Krystyna, Krajewska-Kulak Elżbieta, Sobolewski M., Sierakowska Matylda, Lewko Jolanta, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – MEDICINA, vol. LX, suppl. XVI, n. 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademia Medyczna, Lublin 2006.

Aktywność ruchowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu Podkarpacia i Podbeskidzia i jej związek z BMI oraz FAT% i FAT MASS, Tlałka Edward, Zadarko-Domaradzka Maria, Sobolewski M., Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 1, Tom IX, Rzeszów 2006.

Analiza poziomu rozwoju wybranych krajów Unii Europejskiej pod względem innowacji technologicznych, Hydzik Paweł, Sobolewski M., Zmiany gospodarcze i społeczne w integrującej się Europie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Rzeszów 2006.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej Sanoka, Tlałka Edward, Zadarko-Domaradzka Maria, Sobolewski M., Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 2, Tom IX, Rzeszów 2006.

Determinanty aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej z Sanoka i Żywca - analiza porównawcza, Tlałka Edward, Zadarko-Domaradzka Maria, Sobolewski M., [w:] Styl życia dla zdrowia, Monografia, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, Żywiec 2006.

Narażenie położnych na agresję w miejscu pracy - doniesienie wstępne, Jankowiak Barbara, Kowalczuk Krystyna, Krajewska-Kulak Elżbieta, Klimaszewska Krystyna, Rolka Hanna, Baranowska Anna, Sobolewski M., Annales Academiae Medicae Silesiensis, t. 60, nr 6, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2006.

2007

Krajewska-Kułak E., Borzuchowska A., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Leszczyńska M., Opinia lekarzy rodzinnych na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy higieny i epidemiologii, 88(3), 2007, s. 294-300.

Kędziora-Kornatowska K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Łukaszuk C., Borzechowska A., Leszczyńska M., Opinia pielęgniarek rodzinnych na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy higieny i epidemiologii, 88(3), 2007, s. 286-293.

Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jakoniuk P., Jankowiak B., Macura A.B., Rolka H., Sobolewski M., Laskowska A., Analiza wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń związanych z opieką zdrowotną, Problemy higieny i epidemiologii, 88(3), 2007, s. 348-353.

Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Łukaszuk C., Borzuchowska A., Leszczyńska M., Kędziora-Kornatowska K., Opinia pacjentów o jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła i jego okolic, Problemy higieny i epidemiologii, 88(3), 2007, s. 277-285.

Gutkowski K., Pluta A., Sobolewski M., Hartleb M., Quantitative study of immoglobulins and autoantibodies in patients with type 1 autoimmune hepatitis in periods of flare-up and drug-induced remission, Experimental & Clinical Hepatology, 3(4), 2007, s. 7-11.

Sobolewski M., Modelowanie w zarządzaniu służbą zdrowia, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 2007, t.245, z.11, s.143-152, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Skrypt uczelniany, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

2008

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., The impact of efficiency assessment variables selection on banks clustering composition, [w:], Uncertainty – risk or opportunity. Corporate business perspective, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.

Binkowska-Bury M., Penar-Zadarko B., Barnaś E., Sobolewski M., Wiedza studentów na temat wybranych czynników dla zdrowia człowieka, Zdrowie Publiczne, 118(3)/2008, s. 309-314.

Przysada G., Majka-Sibiga M., Drzymała A., Kwolek A., Mazur A., Sobolewski M., Zespół metaboliczny a wyniki rehabilitacji chorych po udarze mózgu, Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008, 4/2008, s. 152-158.

Tlałka E., Zadarko-Domaradzka M., Sobolewski M., Wiedza i postawy kobiet w zakresie suplementacji diety kwasem foliowym na tle Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej – wyniki badań pilotażowych, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. 6, z. 2, s. 161-165, Rzeszów 2008.

Nowosad-Sergeant E., Bożiłow W., Sobolewski M., Analiza współzależności między rozwojem somatycznym a występowaniem was postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat z województwa podkarpackiego, [w:] Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, Wyd. Uniwersytety Rzeszowskiego, s. 49-65, Rzeszów 2008.

Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., Wpływ umiejscowienia depozytów w nakładach lub efektach na produktywność banków giełdowych w Polsce, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wyd. UMK, s. 335-345, Toruń 2008.

Brożyna M., Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Miejsce i rola aktywności fizycznej w stylu życia nauczycieli akademickich Podkarpacia, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, pod red. W. W. Gaworeckiego i Z. Mroczyńskiego, Kraków 2008.

2009

Makarowski T., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Gniadek A., Macura A.B., Sobolewski M., Kraszyńska B., Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku, Mikologia Lekarska, 16(3)/2009, s. 148-154.

Barnaś E., Skręt A., Skręt-Magierło J., Sobolewski M., Jakość życia kobiet z chorobą nowotworową piersi, Przegląd Menopauzalny, 1(41)/2009, s. 15-19.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., The role of folic acid in neural tube defects prevention: A survey of the awareness of women of childbearing age form Podkarpacie, [w:] Public Health and Research (Monografia), Lublin 2009, s. 407-420.

Kusz D., Kusz B., Sobolewski M., Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnego otoczenia, [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ISBN: 978-83-7283-305-1.

Hydzik P., Sobolewski M., Analiza budżetów gmin województwa podkarpackiego w zakresie pozyskiwania środków unijnych w latach 2006-2007, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 1(16)/2009, Rzeszów 2009.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Rodzinna aktywność ruchowa jako element zdrowego stylu życia, Social and Historical Aspect of Care for Family, Eukrasia, vol. 11, Katowice 2009, s. 189-194.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 548, Szczecin 2009.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., The prevalence of tobacco smoking amongst student of physical education faculty of Rzeszow University, Academic Physical Education. Health, Lifestyle and Motor Ability, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 29-42.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Attitudes of women of selected professional group toward the breast cancer prevention, [w:] Wellness and success, (Monografia) [Vol. 2] (pod red. G. Olchowik), Lublin, NeuroCentrum, 2009, s. 285-297.

2010

Pop T., Przysada G., Sobolewski M., Kwolek A., Efekty rehabilitacji u chorych po przebytym udarze mózgu pochodzących ze środowiska wiejskiego, Postępy rehabilitacji, 2010, nr 1, s. 24-31.

Pop T., Austrup H., Preuss R., Niedziałek M., Zaniewska A., Sobolewski M., Dobrowolski T., Zwolińska J., Wpływ elektrostymulacji prądami TENS na redukcję bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja, 4(6), vol. 12, 2010, s. 289-300.

Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M., Samoocena jakości życia przez pacjentów z problemami skórnymi, Dermatologia Kliniczna, 2/2010, s. 106-113.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., The attitudes of women from Podkarpacie towards the cervical cancers prophylaxis – result of preliminary research, [w:] Selected Aspects of Malignant Diseases, Wyd. PWSZ w Sanoku, 2010, s. 111-124.

Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Niczyporuk W., Sobolewski M., Oczekiwania chorych dermatologicznych wobec członków zespołu terapeutycznego i opieki sprawowanej w placówkach ochrony zdrowia, Dermatologia Kliniczna, 3/2010, s. 149-156.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Analiza rentowności banków w Polsce z zastosowaniem metod porządkowania liniowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 140, Poznań 2010, s. 248-259.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Wpływ klasyfikacji nakładów i efektów w działalności banku na zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 16 (4/2009), s. 65-73.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Profitability analysis of stock exchange banks in Poland with application of taxonomic grouping procedures, [w:] Post-globalization Era? New Visions and New Challenges. The polices and management instruments of corporations, Uniwersytet Podlaski, Siedlce 2010, s. 49-58.

Kowalewska B., Krajewska-Kułak  E., Wrońska I, Niczyporuk W., Sobolewski M., Kolasińska J., Franek G., Postrzeganie chorych z problemami skórnymi przez pielęgniarki/położne, Dermatologia Kliniczna 2010, 12(4), s. 217-225.

Zych B., Barnaś E., Kraśnianin E., Sobolewski M., Poziom wiedzy młodych ludzi na temat suplementacji kwasu foliowego, Zdrowie  Publiczne 2010;120(3), s. 222-227.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Zadarko E., Wybrane elementy stylu życia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, pod red. Barabasz Z., Zadarko E., wyd. PWSZ w Krośnie, 2010, s. 225-238.

Binkowska-Bury M., Penar-Zadarko B., Marć M., Sobolewski M., Zachowania ryzykowne w populacji rolników z terenu województw podkarpackiego, Przegląd Lekarski, 2010/67/10, s. 1011-1016.

2011

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Analiza rentowności banków w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych, Finanse nr 4/2011, Wyd. PAN, s. 53-74.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Wpływ kryzysu finansowego na dynamikę poziomu kredytów i depozytów w bankach w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171, Wrocław 2011, s. 148-159.

Kędra J., Sobolewski M., Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (nr 282), Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 18, Rzeszów 2011, s. 93-102.

Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szepietowski J., Zdrodowska-Stefanow B., Sobolewski M., Szyszko-Perłowska A., Krajewska K., Jankowiak B., Samoocena wiedzy pacjentów na temat trądziku, Problemy Pielęgniarstwa, tom 19 nr 3/2011, s. 288-295.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Realizacja zaleceń profilaktyki nowotworowej przez kobiety aktywne zawodowo, Zdrowie Publiczne 2011, 121(3), s. 267-271.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Stopień rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich stosunek do profilaktyki antynikotynowej, Przegląd Lekarski, 2011, vol. 168, nr 10, s. 908-912.

Zadarko-Domaradzka M., Tlałka E., Sobolewski M., Malignant diseases risk factors and the rules of prophylaxis in the awareness of physical education students in 2007 and 2011, [w:] Malignant diseases as a health problem of modern society, red. Elżbieta Cipora, Irena Dorota-Karwat, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, Sanok 2011, s. 75-84.

2012

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Changes in the productivity of banks situated in Poland during the years preceding the financial crisis, Bank i Kredyt 43 (2), 2012, s. 5–24.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Analiza efektywności banków w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Wykorzystanie metod taksonomicznych w prognozowaniu wskaźników rentowności banków giełdowych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, Wrocław 2012, s. 212-221.

Binkowska-Bury M., Januszewicz P., Wolan M., Sobolewski M., Krauze M., Fijałek Z.: Counterfeit medicines in Poland: opinions of primary healthcare physicians, nurses and lay persons, s. 559-568, 2012, Blackwell Publishing, Journal Of Clinical Nursing, z. 22.

Kędra J., Sobolewski M.: Wpływ kryzysu gospodarczego na postawy pracowników na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty, (pod red.) K. Jaremczuk, t. 2, s. 413-432.

Sobolewski M.: Road safety in Poland in the years 1998-2011, s. 153-160, 2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 19 (4).

Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K.: Ocena produktywności  banków w Polsce z zastosowaniem metod taksonomii, s. 35-47, 2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 19 (1).

2013

Zadarko E., Barabasz Z., Frączek K., Sobolewski M., Durkac P., Kandrac R., Nizioł E.: The correlation between selected parameters of anaerobic capacity in futsal players depending on different measuring instruments used [w:] Acta Facultatsi exercitationis corporis universitatis Presoviensis, (pod red.) Jan Junger et al., s.116-125, Presov, 2013, Faculty of Sports, University of Presov in Presov.

Sobolewski M., Migała-Warchoł A.: Evaluation of voivodeships diversification in Poland according to transport infrastructure indicators, t.XIV, s.89-98, 2013, Wydawnictwo SGGW, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, z.2

Gutowski K., Hartleb M., Kacperek-Hartleb T., Kajor M., Mazur W., Zych W., Walewska-Zielecka B., Habior A., Sobolewski M.: Laboratory-based scoring system for prediction of hepatic inflammatory activity in patients with autoimmune hepatitis, t.33, s.1370-1377, 2013, Blackwell Publishing, Liver International, z. 9

Binkowska-Bury M., Januszewicz P., Wolan M., Sobolewski M., Mazur A.: Methods Used by Female Nurses and Lay Women for Everyday Pain Management, t.14, s.236-246, 2013, Elsevier Science Inc., Pain Management Nursing, z.4

Binkowska-Bury M., Żal M., Wolan M., Sobolewski M., Januszewicz P., Bolanowski M., Mazur A.: Secular trends in BMI changes among the military population between 2000 and 2010 in Poland - a retrospective study, t.34, s.101-107, 2013, Maghira & Maas Publications, Neuroendocrinology Letters, z. 8

Zadarko-Domaradzka M., Zadarko E., Barabasz Z., Sobolewski M.: Spożywanie alkoholu jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia wśród młodzieży akademickiej studiującej na Podkarpaciu, s.546-550, 2013, Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Przegląd Lekarski, z. 70/8

Migała-Warchoł A., Hydzik P., Sobolewski M.: The analysis of changes in mortality in traffic in the European Union countries in the period 1991-2011, t.XVIII, s.97-111, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 20(3)

2014

Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., JC Nwosu P., Kułak W., Sobolewski M., Olszański R.: Acceptance of illness and satisfaction with life among malaria patients in rivers state, Nigeria, BMC Health Services Research, z.14/202, 2014, s. 1-14.

Markowska M., Sobolewski M., Sokołowski A., Strahl D.: Tests for connection between clustering of Polish counties and province structure, Statistics in Transition, t. 15, s. 309-316, 2014, z. 2

Sobolewski M.: Automatyzacja pracy z programem STATISTICA na przykładzie analiz taksonomicznych [w:] Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych, (pod red.) Jacek Jakubowski, Wyd. StatSoft Polska, 2014, s. 85-99,

Migała-Warchoł A., Sobolewski M.: Wysokość mandatów a poziom bezpieczeństwa drogowego w krajach Unii Europejskiej, Logistyka, z. 6/2014, s. 7464-7471

Van Damme-Ostapowicz K., Pedrycz A., Rogowska-Szadkowska D., Siermontowski P., Sobolewski M., Krajewska-Kułak E.: HIV/AIDS stigma of people living in Poland in relation to their satisfaction with life and acceptance of illness in the context of socio-demographic variables, Global Journal For Research Analysis, t.3, z.4, 2014, s.164-170.

Zadarko E., Barabasz M., Sobolewski M., Palanska A., Bergier J., Palanska A., Bergier J., Barabasz M., Junger J.: Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index, Annals of Agricultural And Environmental Medicine, t.21, z.3, s.622-626, 2014.

Sobolewski M., Markowska M., Sokołowski A., Strahl D.: The regions of Visegrad group countries classified regarding their sensitivity to economic crisis (in the labour market area) [w:] Regional Economy and Policy, (pod red.) Doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., Doc. RNDr. Vaclav Tousek, Csc., s.104-112, Aechen, 2014

Mentel G., Migała-Warchoł A., Sobolewski M.: Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, z.66/2014, s.395-408, 2014.

Markowska M., Sobolewski M., Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny. Klasyfikacja metodą Warda z warunkiem spójności, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6 (308), 2014, s. 79-94.

Sobolewski M., Migała-Warchoł A., Mentel G., Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003-2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6 (308), 2014, s. 147-159.

2015

Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy – pozycja regionów polskich, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29(2), 2015, s. 23-36.

Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 393, 2015, s. 32-44.

Sobolewski M., Stępień K., Zmiany efektywności banków w Polsce w latach 1996-2009, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Modern Management Review, 22(3), 2015, s. 199-212.

Kusz D., Sobolewski M., Efektywność rozdrobnionego rolnictwa  w wybranych krajach Unii Europejskiej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 4, 2015, s. 25-38.

Sokołowski A., Markowska M., Sobolewski M., The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of UE Regions [w:] Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 2015, Springer-Verlag, s. 525-531.

Sokołowski J., Skręt-Magierło J., Kluz T., Barnaś E., Sobolewski M., Raś R., Skręt A., Assessment of selected perioperative parameters in patients undergoing laparoscopic and abdominal supracervical hysterectomy, Przegląd Menopauzalny, nr 14(4), 2015, s. 243-246.

Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Humanities and Social Sciences, 22(2), 2015, s. 37-50.

Migała-Warchoł A., Sobolewski M., Analiza poziomu życia w miastach naprawach powiatu w latach 2003-2012, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Humanities and Social Sciences, 22(3), 2015, s. 57-68.

Sobolewski M., Automatyzacja analizy skupień w programie STATISTICA, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Humanities and Social Sciences, 22(4), 2015, s. 159-168.

2016

Kusz D., Sobolewski M., Zmiany efektywności gospodarstw rolniczych korzystających z pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVIII, z. 3, 2016, s. 209-216.

Sobolewski M., Nierówność płci na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 47(3), 2016, s. 492-503.

Sobolewski M., Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, red. nauk. M. Kotowska-Jelonek, J. Kot, Monografie, Studia, Rozprawy, Nr M78, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, 2016, s. 23-33.

Sobolewski M., Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie w świetle wybranych procesów ludnościowych, [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata, red. nauk. I. Oleksiewicz, K. Stępień, Wyd. Rambler Press, 2016, s. 525-538.

Sobolewski M, Automatyzacja analizy danych ankietowych, [w:] Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania. Wybrane aspekty, red. nauk. Komorowski T. Swacha J., Wydawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2016, s. 135-146.

Drużbicki M., Przysada G., Guzik A., Kwolek A., Brzozowska-Magoń A., Sobolewski M., Evaluation of the impact of exercise of gait on a treadmill on balance of people who suffered from cerebral stroke, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 18(4), 2016, s. 41-48.

Drużbicki M., Guzik A., Przysada G., Kwolek A., Brzozowska-Magoń A.,  Sobolewski M., Changes in Gait Symmetry After Training on a Treadmill with Biofeedback in Chronic Stroke Patients: A 6-Month Follow-Up from a Randomized Controlled Trial, Medical Science Monitor, vol. 22, 2016, s. 4859-4868.

Markowska M., Sobolewski M., The Assessment Of Geographical Borders In Economic Research,  Comparative Economic Research, Vol 19(5), 2016, s. 99-123.

Ślifirczyk A., Krajewska - Kułak E., Brayer A., Sobolewski M., Maciorkowska E., The quality of life in parents raising children with an autism spectrum disorder from Poland, Belarus and France, Progress in Health Sciences, Vol. 6(1), 2016, s. 102-107.

Ślifirczyk A., Krajewska - Kułak E., Brayer A., Sobolewski M., Maciorkowska E., The assessment of empathic understanding and control of emotions in parents of children with autism, Progress in Health Sciences, Vol. 6(1), 2016, s. 108-115.

Ślifirczyk A., Krajewska - Kułak E., Brayer A., Sobolewski M., Maciorkowska E., Assessment of parents’ ways of coping with critical situations, Progress in Health Sciences, Vol. 6(1), 2016, s. 108-115.

2017

Sobolewski M., Zagrożenia dla kondycji społecznej i gospodarczej Europy a kryzys demograficzny [w:] Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego: wybrane aspekty, (pod red.) Gitling M., Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl, 2017, s. 116-127.

Małecki M., Mazur A., Sobolewski M., Binkowska-Bury M., Marć M., Januszewicz P., Rapid strip tests as a decision-making tool about antibiotic treatment in children – A prospective study, Pediatria Polska, t. 92, z. 2, 2017, s. 149-155.

Sobolewski M., Markowska M., Hierarchical Clustering Methods with Territorial Integrity Criterion, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, t.4, z.330, 2017, s. 99-109.

Sobolewski M., Sokołowski A., Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 468, 2017, s. 215-221.

Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., The Reciprocal Effect of Psychosocial Aspects on Nurses' Working Conditions, Frontiers in Physiology, t. 8, 2017, s. 1-9.

Guzik A., Drużbicki M., Przysada G., Kwolek A., Brzozowska-Magoń A., Sobolewski M., Relationships between walking velocity and distance and the symmetry of temporospatial parameters in chronic post-stroke subjects, Acta of Bioengineering and Biomechanics, t.19, z. 3, 2017, s. 147-154.

Korol A., Krajewska-Kulak E., Terlikowski S., Kędziora-Kornatowska K., Sobolewski M., Proces starzenia się mężczyzn w percepcji kobiet [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2017, s. 413-427.

Migała-Warchoł A., Sobolewski M., Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej, Barometr Regionalny, t. 15, nr 4, 2017, s. 39-45.

2018

Dereń K., Nyankovskyy S., Nyankovska O., Łuszczki E., Wyszyńska J., Sobolewski M., Mazur A., The prevalence of underweight, overweight and obesity in children and adolescents from Ukraine, 2018, Scientific Reports, t. 8, s. 1-7.

Guzik A., Drużbicki M., Kwolek A., Przysada G., Bazarnik-Mucha K., Wolan-Nieroda A., Szczepanik M., Sobolewski M., The paediatric version of Wisconsin gait scale, adaptation for children with hemiplegic cerebral palsy: a prospective observational study, 2018, BMC Pediatrics, t. 18, s. 1-11.

Nyankovskyy S., Dereń K., Wyszyńska J., Nyankovska O., Łuszczki E., Mazur A., Sobolewski M., First Ukrainian Growth References for Height, Weight, and Body Mass Index for Children and Adolescents Aged 7 to 18 Years, 2018, Biomed Research International, t. 2018, s. 1-10.

Kowalczuk K., Krajewska-Kulak E., Sobolewski M., Psychosocial Hazards in the Workplace as an Aspect of Horizontal Segregation in the Nursing Profession, 2018, Frontiers in Psychology, t.9, s. 1-7.

Przysada G., Guzik A., Rosak-Matuszewska I., Drużbicki M., Wolan-Nieroda A., Sobolewski M., Podgórska-Bednarz J., Maciejczak A., Posture control in patients with herniated nucleus pulposus in cervical and lumbosacral spine subjected to operative treatment, 2018, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, t. 31, z.5, s. 795-802

Zadarko-Domaradzka M., Barabasz Z., Sobolewski M., Nizioł-Babiarz E., Penar-Zadarko B., Szybisty A., Zadarko E., Alcohol Consumption and Risky Drinking Patterns among College Students from Selected Countries of the Carpathian Euroregion, 2018, Biomed Research International, t. 2018, s. 1-9.

Sobolewski M., Porządkowanie liniowe z uwzględnieniem relacji przestrzennych, 2018, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 508, s. 208-216.

Harasim-Piszczatowska E., Kułak- Bejda A., Krajewska-Kulak E., Sobolewski M., Evaluation of health behaviour and satisfaction with life among women after pregnancy, 2018, Hygeia Public Health, t. 53, z. 3, s. 269-274.

Korol A., Krajewska-Kulak E., Cybulski M., Terlikowski S., Kędziora-Kornatowska K., Sobolewski M., Preferowane zachowania zdrowotne mężczyzn a postrzeganie problemów okresu starości [w:] Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, (pod red.) Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak, 2018, Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, t. IV, s. 1070-1085.

2019

Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Factors Determining Work Arduousness Levels among Nurses: Using the Example of Surgical, Medical Treatment, and Emergency Wards, 2019, Biomed Research International, 70 pkt MNiSW.

Raś R., Barnaś E., Skręt-Magierło J., Drozdowska A., Bartosiewicz E., Sobolewski M., Skręt A., Gutkowski K., Preoperative colonoscopy in patients with a supposed primary ovarian cancer, 2019, Medicine, 70 pkt MNiSW.

Hydzik P., Sobolewski M., Wyrwa D., Atrakcyjność inwestycyjna a potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny województwa podkarpackiego - analiza wskaźnikowa [w:] Elementy bezpieczeństwa i zarządzania współczesną organizacją - wybrane problemy.

Bejda G., Guzowski A., Kułak-Bejda A., Lech M., Waszkiewicz N., Jasiński M., Sobolewski M., Krajewska-Kułak E., Life orientation and mental health in professionally active nurses in the context of their contact with the death of a close relative [w;] Stress, emotions and anxiety due to the death among nurses.

Guzowski A., Bejda G., Kułak-Bejda A., Lech M., Waszkiewicz N., Jasiński M., Sobolewski M., Krajewska-Kułak E., Styles of coping with stress and emotions due to the death of a close friend or reltive among professonally active nurses [w:] Stress, emotions and anxiety due to the death among nurses.

Krajewska-Kułak E., Kułak W., Cybulski M., Kowalczuk K., Guzowski A., Łukaszuk C., Lewko J., Sengupta P., Chilińska J., Sobolewski M., Trust in Nurse Scale Developed on the Basis of the Standardized Trust in Physician Scale by Anderson and Dedrick, 2019, Materia Socio-Medica.

2020

Dereń K., Wyszyńska J., Nyankovskyy S., Nyankovska O., Łuszczki E., Sobolewski M., Mazur A., Assessment of the Impact of Parental BMI on the Incidence of Overweight and Obesity in Children from Ukraine, 2020, Journal of Clnical Medicine, 140 pkt MNiSW, IF: 3,303.

Zimon G., Sobolewski M., Lew G., An Influence of Group Purchasing Organizations on Financial Security of SMEs Operating in the Renewable Energy Sector-Case for Poland, 2020, Energies, 140 pkt MNiSW, IF: 3,003.

Dereń K., Wyszyńska J., Nyankovskyy S., Yatsula M., Łuszczki E., Sobolewski M., Mazur A., Assessment of body mass index in a pediatric population aged 7–17 from Ukraine according to various international criteria – A cross sectional study, 2020, Plos One, 100 pkt MNiSW, IF: 2,740.

Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., The Effect of Subjective Perception of Work in Relation to Occupational and Demographic Factors on the Mental Health of Polish Nurses, 2020, Frontiers in Psychiatry, 100 pkt MNiSW, IF: 4,157.

Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Working Excessively and Burnout Among Nurses in the Context of Sick Leaves, 2020, Frontiers in Psychology, 70 pkt MNiSW, IF: 2,990.

Migała-Warchoł A., Sobolewski M., The Influence of the Economic Situation on the Socio-Economic Development in the European Union Countries by Means of the Modified HDI Index, 2020, Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, 5 pkt MNiSW.

2021

Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Sobolewski M., Relationships Between Sleep Problems and Stress Coping Strategies Adopted by NursesIncluding Socio-Occupational Factors, 2021, Frontiers in Psychiatry, 100 pkt MNiSW, IF: 4,157.

Więch P., Chmiel Z., Bazalinski D., Sobolewski M., Sałacinska I., Body Composition and Selected Nutritional Indicators in Healthy Adults — A Cross-Sectional Study, 2021, Global Advances in Health and Medicine, 100 pkt MNiSW.

Dereń K., Wyszyńska J., Nyankovskyy S., Nyankovska O., Yatsula M., Łuszczki E., Sobolewski M., Mazur A., Secular Trends of Underweight, Overweight, and Obesity in Children and Adolescents from Ukraine, 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health, 70 pkt MNiSW, IF: 2,849.

Gałczyk M., Zalewska A., Białokoz-Kalinowska I., Sobolewski M., Chronic Back Condition and the Level of Physical Activity asWell as Internet Addiction among Physiotherapy Students during the COVID-19 Pandemic in Poland, 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health, 70 pkt MNiSW, IF: 2,849.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję